5. jūnijā Līvānu novadā balsot pie urnām dosies arī bērni

Līdz pašvaldību vēlēšanām Līvānu novadā tiks īstenota Latvijā vēl nebijusi akcija #EjamVisiBalsot, kuru realizēs biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC). Iesaistot Līvānu novada jauniešus un pašus mazākos iedzīvotājus no pirmskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošo skolu 1.-4. klašu skolēnus, tiks īstenotas vairākas aktivitātes, palielinot izpratni par aktīvas pilsoniskās sabiedrības un vēlēšanu nozīmi vietējās kopienas attīstībā.

Līvānu novada bērni un jaunieši – topošie un esošie jaunie vēlētāji – tiks mudināti piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos. Lai aktivizētu sabiedrību un nākošajiem vēlētājiem radītu priekšstatu par vēlēšanām, mēnesi pirms kārtējām pašvaldību vēlēšanām, tiks īstenota Latvijā nebijusi akcija #EjamVisiBalsot!

 

Latgalē attīstīs skolēnu mācību uzņēmumu biznesa idejas

Aprīļa beigās tika aizvadīts trešā pasākumu cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” aktivitāte, kurā 18 jauniešu komandas no Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 10. vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Daugavpils 3. vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Malnavas Koledžas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Daugavpils Centra vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Ludzas BJC, Rēzeknes 5. vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Daugavpils Saskaņas pamatskolas un Daugavpils 17.vidusskolas piedalījās diskusijās, apmācībās un ideju ģenerēšanā par jauniešu uzņēmējdarbību un nodarbinātību.

Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai īstenos Latvijā nebijušas aktivitātes

Lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju valstsgribu un līdzdalības procesu norisi Latgales reģionā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) ir parakstījusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” (Nr. 2021/LV/NVOF/MAC/049) īstenošanu.

Projekta ietvaros tiks stiprināta DNVOAC kapacitāte reģiona līmenī, izstrādājot stratēģiju 2021. – 2027. gadam un turpinot atbalstīt vietējās biedrības un stiprināt NVO sektoru, sniedzot konsultācijas un aktuālāko informāciju reģiona organizācijām, un nacionālā – pārstāvot NVO sektora intereses darba grupās un padomēs. Projekts ir veidots tā, lai Latgales iedzīvotājiem palielinātu izpratni par demokrātiskām vērtībām un demokrātijas pamatprincipiem un veicinātu to iesakņošanos ikdienas dzīvē, sākot no lokālas teritorijas (neliela pagasta), mudinot iedzīvotājus pilsoniskām aktivitātēm savas dzīves uzlabošanai, stiprinot piederības un atbildības sajūtu par savu pagastu un Latvijas valsti. Tāpēc līdz 2021. gada novembrim tiek plānots īstenot 4 aktivitātes plašākai sabiedrībai, iesaistot Latgales reģiona biedrības, nodibinājumus, neformālās iedzīvotāju grupas, kā arī dažāda vecuma iedzīvotājus:

Jauniešus aicina pieteikties diskusijai par Eiropas nākotni un iegūt 1000 EUR

Lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latgales plānošanas reģionu (LPR), Daugavpils Vienības pamatskolu,  reģiona pašvaldībām un vairākām jauniešu NVO 2021. gada pavasarī turpina rīkot pasākumu ciklu “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” (“Ar Eiropas tvērienu Latgalē”). Kopumā Latgales reģionā aizvadīti jau 2 klātienes pasākumi un 1 pasākums tiešsaistē, kas tika veltīti jauniešu līdzdalības veicināšanai, jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai, un dezinformācijai.

Latgales jauniešus aicina pieteikties pasākumam par līdzdarbošanos sabiedrībā, iniciatīvām un to nozīmīgumu

Biedrība “Mediācijas telpa” lai izglītotu Latgales un Kurzemes jauniešus  demokrātijas kultūras jomā un spētu aktīvi darboties un tālāk nodot zināšanas īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu KOPĀ STIPRI!

Biedrība: Esam veiksmīgi aizvadījuši divus projekta “Kopā stipri!” iesildošos pasākumus, kuros skatījāmies filmu “Cik brūkleņu pasaulē”, kas ir veidota par Zviedru teātra trupas ”Glada Hudik” aktieriem ar īpašām vajadzībām.

Pašpārvalžu dalībniekus, skolotājus, konsultantus un jaunatnes jomas interesentus aicina pieteikties ciklam “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes”

Lai aktualizētu skolēnu un audzēkņu pašpārvalžu, kā arī skolēnu un jauniešu domju pašvaldībās tēmu, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu pilsoniskās līdzdalības formām, formālās un neformālās izglītības sinerģijai, kā arī Eiropas dimensijai pašpārvalžu darbā, 12., 14., 21., 28. aprīlī un 6. maijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) plāno 5 bezmaksas tiešsaistes semināru ciklu “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes”. Tiešsaistes semināriem ir aicināti pieteikties pašpārvalžu dalībnieki, skolotāji, konsultanti un jaunatnes jomas interesenti.

Detalizētāka informācija par tiešsaistes semināru ciklu, kā arī katrā seminārā plānotajām tēmām pieejama šeit: jaunatne.gov.lv

Korporatīvās sociālās atbildības seminārs uzņēmējiem: Ko nozīmē – vadīt dažādību?

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un citus interesentus piedalīties tiešsaistes seminārā “Ko nozīmē – vadīt dažādību?”

Dažādība ir vārds, ar ko saprotam kādu lietu, cilvēku vai parādību atšķirību. Taču nepierasts tas kļūt kontekstā ar vadītprasmi un uzņēmējdarbību. Tad dažādība attiecas uz atvērtību savā starpā atšķirīgām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, iespēja un konkurences priekšrocība.  Apvienojot dažādo, atšķirīgo, mēs nevis zaudējam, bet iegūstam vairāk priekšrocību: vairāk ideju, daudzveidīgus tirgus un klientus, labākus darbniekus, dažādas perspektīvas, kas ļauj virzīties uz priekšu – jā, un ātrāk par konkurentiem. Iegūstam arī lielāku elastību piemēroties atpstākļiem, plānot izaugsmi un…cerams, arī veidot iekļaujošāku pasauli.

Aicina jauniešus pieteikties diskusijai par nodarbinātību un uzņēmējdarbību un savu ideju attīstībai iegūt 1000 EUR

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” Latgales skolu vidū sevi pieteicis kā interesants, izglītojošs un jauniešiem saistošs notikums,  Daugavpilī un Rēzeknē. Ciklā, 27 mācību iestāžu konkurencē, līdz šim laurus plūkušas Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Rugāju vidusskolas un Rēzeknes 2. vidusskolas komandas, kuru pasākumu laikā radītās idejas jau atrodas īstenošanas posmā.

23. un 30. aprīlī tiešsaistē norisināsies trešais pasākums, kas tiks veltīts jauniešu uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai. Tā laikā tiks izrunāti dažādi jautājumi: kādas ir jauniešu iespējas attīstīt savu biznesu, kas ir SMU, kur saņemt finansiālu atbalstu ideju īstenošanai gan no valsts un pašvaldībām, gan nevalstiskām organizācijām, kādu atbalstu jauniešiem piedāvā Eiropas Savienība, kā arī varēs dzirdēt īstus, pašu jauniešu īstenotus veiksmes stāstus.

Ar EEZ grantu atbalstu tiks radīti jauni profesionālās mākslas un kultūras produkti bērnu un jauniešu auditorijai

Kultūras ministrija 31. martā izsludinājusi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmo atlases kārtu ar kopējo pieejamo finansējumu 1 915 412 eiro.

EEZ grantu atklātā konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērnu un jauniešu auditorijai visos Latvijas reģionos un paaugstina bērnu un jauniešu iesaisti mākslā un kultūrā.

Zināmi kapacitātes projektu konkursa rezultāti

2021. gada 31. martā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi pirmā Kapacitātes projektu konkursa rezultātus – 269 projektu konkurencē finansējums piešķirts 57 projektu īstenošanai par kopējo summu 1 050 969,27 eiro. 8 projektos paredzētas arī partnerības ar EEZ/Norvēģijas grantu donorvalstu organizācijām.

Apstiprināto projektu saraksts

Atbalstītos projektus ir iesniegušas gan nelielas kopienu organizācijas visos Latvijas reģionos, gan pieredzējušas Latvijas mēroga un tīkla organizācijass, kā arī to darbības jomas ir ļoti dažādas -  cilvēktiesību, apkaimju attīstības, jaunatnes, izglītības, sociālo pakalpojumu sniegšanas, vides aizsardzības u.c. Kopumā atbalstītās 57 organizācijas darbojas 21 pašvaldību teritorijās, savukārt konkursā piedalījās 269 organizācijas no 74 pašvaldību teritorijām.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts