ieteikt draugiem

Par fondu

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas tiek īstenota 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Horvātijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā un Slovēnijā.

Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī.

Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Visās valstīs Aktīvo iedzīvotāju fondu administrē NVO apvienības – šis ir donorvalstu nosacījums, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu neatkarību no valsts pārvaldes un biznesa sektora ietekmes.

AIF atbalstīto projektu kopumam katrā valstī ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja un kapacitāte, jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma līdzdalības, aktīvas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ievērošanas procesos. Fondi atbalstīs projektus, kuru būtība atbilst kādam no šiem darbības ietvariem:

Ierobežojumi:

Pārskats par Aktīvo iedzīvotāju fondiem Eiropā:

 

Kopējais fonda apjoms milj. EUR 

 Fonda mājas lapa
Bulgārija  15,5 www.activecitizensfund.bg
Horvātija 8,5 www.acfcroatia.hr/en/
Kipra 2,7 procesā
Čehija 15 www.activecitizensfund.cz/en
Igaunija 4 acf.ee/en/
Grieķija 12 www.activecitizensfund.gr/en
Ungārija nav vienošanās nav
Latvija 8,5 www.activecitizensfund.lv
Lietuva 9 apf.lt/en
Malta 0,7 activecitizensfund.mt
Polija 53 aktywniobywatele.org.pl
Portugāle 11 gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/en
Rumānija 46 activecitizensfund.ro/en
Slovākija 9 acfslovakia.sk/en/home
Slovēnija 3 acfslovenia.si/?lang=en

Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijā
AIF darbībai Latvijā no 2020. līdz 2024. gadam ir piešķirti 8,5 miljoni eiro.

   
 Fonda kopējais finansējums, t.sk.:  8 500 000 EUR
 Fonda administratīvie izdevumi (13%)  1 100 000 EUR
 Finansējums pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektiem  7 400 000 EUR

Finansējums būs pieejams gan atvērtu projektu konkursu veidā, gan tiks īstenoti divi iepriekš noteikti projekti. Atbilstoši nepieciešamībai, projektu iesniedzēji Latvijā varēs izvēlēties, kāda veida projektus īstenot:

Iepriekš noteiktos projektus īstenos NVO apvienības organizācijas:

 1. Pētījums par PSO sektoru Latvijā 2020-2024 – datu ieguve un analīze ar mērķi sagatavot regulārus pārskatus par pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Latvijā, attīstības tendencēm un nepieciešamiem tiesiskās un finanšu vides uzlabojumiem. Pētījumu koordinēs Latvijas Pilsoniskā alianse.
 2. Pilsonisko kompetenču akadēmija “Pārmaiņu radītāji” – 2021./2022. gadā katrā Latvijas reģionā (Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas reģionos) tiks 2. organizēts apmācību kurss 8 mēnešu garumā pilsonisko kompetenču celšanai ar 3 dažādām programmām atbilstoši to dalībnieku profilam: (1) jaunie pilsoniskie aktīvisti, (2) esošie organizāciju vadītāji un (3) valsts, pašvaldību darbinieki, ierēdņi, amatpersonas. Akadēmijas norisi koordinēs Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Latvijas Pilsonisko aliansi, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO atbalsta centru.

Latvijas Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības ietvara izstrāde
Fonda darbības ietvars tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu biroju, divas reizes konsultējoties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām Latvijā (15.11.2018. un 29.07.2019.), izmantojot atbilstošos Latvijas politikas plānošanas dokumentus, pētījumus un dažādu aptauju datus, balstoties uz NVO apvienības pieredzi un zināšanām un ņemot vērā citu valstu Aktīvo iedzīvotāju fondu administratoru ieteikumus.

AIF darbības ietvara pamatā ir NVO apvienības fiksētie astoņi Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaicinājumi:

 1. Zema pilsoniskā līdzdalība, neticība savām spējām ietekmēt demokrātiskus procesu un pilsoniskās izglītības trūkums.
 2. Nepietiekama sabiedrības, tai skaitā publiskās pārvaldes, izpratne par pilsoniskās sabiedrības lomu un tās stiprināšanas nozīmi demokrātiskas valsts attīstībā.
 3. Mērķtiecīgas politikas trūkums pilsoniskās sabiedrības attīstībai.
 4. Pilsoniskās sabiedrības izaugsmei nelabvēlīga un nestabila tiesiskā un finansiālā vide.
 5. Augsta neiecietība pret citādo.
 6. Etniskā segregācija, nevis integrācija – mazākumtautības nav iesaistītas pilsoniskajās aktivitātēs.
 7. Pilsoniskās sabiedrības un to organizāciju zemā kapacitāte un nepietiekamās kompetences ilgtermiņa attīstībai.
 8. Reģionālo pilsoniskās sabiedrības organizāciju nepietiekama attīstība.

Ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības izaicinājumus Latvijā, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk sasniegtu AIF mērķi, NVO apvienība un finanšu instrumentu birojs vienojās par šādiem risinājumiem:

Ņemot vērā izaicinājumus un to risinājumus, Aktīvo iedzīvotāju fonda darbība no 2020. līdz 2024. gadam tiks balstīta 4 programmās:

 1. Demokrātijas kultūra” ar mērķi stiprināt demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā. Kopējais finansējums – 4 405 000 EUR.
 2. Cilvēktiesības” ar mērķi vairot izpratni Latvijas sabiedrībā par cilvēktiesībām. Kopējais finansējums – 630 000 EUR.
 3. Ilgtspēja un kapacitāte” ar mērķi uzlabot Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti. Kopējais finansējums – 2 020 000 EUR.
 4. Divpusējā un reģionālā sadarbība” ar mērķi veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārrobežu sadarbību EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu darbības valstīs. Kopējais finansējums – 345 000 EUR.


Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts