ieteikt draugiem

Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija.

 

Īstenotājs: Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts
Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvalde un Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs
Īstenošanas laiks: 2011. gada 1. janvāris - 2015. gada 1. jūlijs
Projekta vadītāja: Mg. biol. Jolanta Bāra
Projekta budžets: 485 849 EUR
EK LIFE programmas līdzfinansējums: 347 950 EUR (74,93 %)

Mērķi un misija

 • Izveidot vispārēju ekoloģiskas apsaimniekošanas sistēmu un nodrošināt apsaimniekošanu parkveida pļavām (6530*) un tām retajām sugām, kas atkarīgas no pāraugušiem kokiem un neskartiem meža biotopiem;
• Nodrošināt divu ES prioritāri aizsargājamu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita un dzeltenkrūšu ēnvaboles Phryganophilus ruficollis aizsardzību;
• Atbalstīt Natura 2000 tīkla tālāku attīstību un ieviešanu, iesaistot zemes īpašniekus un citas interešu grupas Natura 2000 vietu apsaimniekošanā un izglītojošās aktivitātēs, lai uzlabotu zināšanas un gūtu atbalstu dabas aizsardzībai un Natura 2000 tīklam.

Uzdevumi un sagaidāmie rezultāti

Projektā EREMITA MEADOWS no 2011. līdz 2015. gadam paredzēts veikt pētījumus, sagatavot plānošanas dokumentus, kā arī veikt parkveida pļavu apsaimniekošanas pasākumus, izveidot dabas taku un informācijas stendus par norisēm dabā un to mijiedarbību vairākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Plānotas aktivitātes divu īpaši aizsargājamu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža un dzeltenkrūšu ēnvaboles izpētei un skaidrot projekta teritoriju iedzīvotājiem, cik svarīgi Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanai ir neskartie, senie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī sausie un kritušie koki, kas nodrošina dzīves vietu daudzām augu un dzīvnieku sugām.

Galvenās plānotās aktivitātes:

 

- Parkveida pļavu biotopu aizsardzības plāna izstrāde (01/02/2011 - 01/06/2012)
Plāns tiks izstrādāts saskaņā ar LR Vides ministrijas noteikto kārtību, plānā iekļaujot zinātnisko informāciju, sociāli ekonomiskās situācijas novērtējumu, detalizētas kartes, kā arī konkrētus apsaimniekošanas un monitoringa pasākumus. Plāna izstrādes gaitā notiks arī sabiedriskās apspriešanas, iesaistot plāna sagatavošanā vietējās pašvaldības, iedzīvotājus un zemes īpašniekus.

 

- Sugas aizsardzības plāna izstrāde dzeltenkrūšu ēnvabolei Phryganophilus ruficollis (01/02/2011 - 01/12/2013)
Šobrīd Latvijā zināma tikai viena īpaši aizsargājamās vaboļu sugas - dzeltenkrūšu ēnvaboles atradne Slīterē, tomēr entomologi uzskata, ka Latvijā joprojām ir pietiekami daudz šai sugai piemērotu dzīvotņu. Veicot to rūpīgu apsekošanu, iespējams konstatēt jaunas sugas atradnes, uzskata projekta īstenotāji.

- Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Eglone" (01/09/2011 - 01/10/2012)
Dabas parks „Eglone" ir nozīmīga parkveida pļavu un lapkoku praulgrauža aizsardzības teritorija. Plāns tiks izstrādāts, saskaņojot to arī šī projekta ietvaros gatavoto parkveida pļavu biotopu aizsardzības plānu un spēkā esošo lapkoku praulgrauža aizsardzības plānu.

- Ekoloģiskā tīkla plāna izstrāde reto sugu aizsardzības nodrošināšanai (01/10/2011 - 01/06/2014)
Plāns paredzēts galvenokārt divu vaboļu sugu - dzeltenkrūšu ēnvaboles un lapkoku praulgrauža, kā arī parkveida pļavu aizsardzības efektīvai nodrošināšanai. Tā ietvaros tiks veiktas, piemēram, vaboļu DNS analīzes un parazitoloģiskie pētījumi, lai analizētu populāciju struktūru, to rezultātus eksperti izvērtēs, sniedzot savus ieteikumus dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem. Ekoloģiskā tīkla plāns ir jauna tipa dabas aizsardzības pasākumu plānošanas instruments.

- GIS datubāzes izveide (01/04/2011 - 01/12/2012)
GIS datubāze kalpos kā darba instruments, lai monitorētu un kontrolētu biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas aktivitātes, kartētu dzīvotnes un sugas, koordinētu dabas aizsardzības un ekonomiskās aktivitātes ĪADT.

- Parkveida pļavu atjaunošanas un kopšanas darbi (01/04/2012 - 01/04/2015)
Krūmu un jaunāku koku apauguma aizvākšana aizaugošās parkveida pļavās. Šī aktivitāte jau paredzēta vairāku projekta teritoriju dabas aizsardzības plānos (dabas parki „Kuja"un „Ogres ieleja", dabas liegums „Lubāna mitrājs"), bet apsaimniekojamas teritorijas tiks arī noteiktas projekta īstenošanas gaitā, gatavojot biotopu aizsardzības plānu. Kopšanas darbus, kas galvenokārt notiks ar rokām, paredzēts uzticēt vietējiem iedzīvotājiem un zemju īpašniekiem sadarbībā ar dabas aizsardzības speciālistiem. Kopšanas un apsaimniekošanas darbu ietvaros Eglonē tiks uzbūvēts neliels tiltiņš pār Eglones upi, kas atvieglos piekļuvi apsaimniekojamām teritorijām.

- Bioloģiski vērtīgo koku - lapkoku praulgraužu dzīvotņu apsaimniekošanas darbi (01/07/2011 - 01/04/2015)
Aktivitāte ietver krūmu un mazo kociņu izciršanu ap lielajiem bioloģiski vērtīgajiem lapukokiem, kas ir lapkoku praulgrauža dzīves vieta. Apsaimniekošanas darbi tiks veikti gan mežu teritorijās, gan lauksaimniecības zemēs. Arī šo pasākumu veikšanā tiks iesaistīti vietējie zemju īpašnieki, kurus apmācīs un konsultēs eksperti.

 - Demonstrācijas vietu un informācijas stendu izveide (01/04/2012 - 01/04/2015)
Demo vietas tiks ierīkotas, lai parādītu dabai un dabas daudzveidībai draudzīgu apsaimniekošanas veidu iespējamību parkveida pļavās, ap veciem, lieliem kokiem, kas kalpo par dzīvesvietu daudzām dzīvnieku un augu sugām, kā arī lai informētu par LIFE programmu. Demonstrācijas vietas un infoormācijas stendi tiks izveidoti Kujā, Ogres ielejā, Eglonē, Lubānas mitrājā, Embūtē, Sitas un Pededzes lejtecē, pie Istras ezera, Raķupes ielejā, Silenē un Dvietes palienē.

- Dabas takas un informācijas centra izveide dabas liegumā „Eglone" (01/07/2012 - 01/07/2014)
Projekta gaitā paredzēts izveidot 5,2 km garu dabas taku, kurā apmeklētāji varēs iepazīt parkveida pļavas un uzzināt svarīgāko informāciju par liegumā sastopamām dabas vērtībām, to pareizu apsaimniekošanu un aizsardzību.

- Dabas inspektoru un dabas gidu apmācības (01/01/2013 - 01/01/2014)

- Izglītojošā kampaņa skolēniem un citi sabiedrības informēšanas pasākumi
Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts