Rīcības projekti: Noslēgusies rīcības projektu izvērtēšanas astotā kārta

Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome 2021. gada 24. un 30. augusta sēdēs izskatījusi un apstiprinājusi vērtēšanas rezultātus tiem deviņiem Rīcības konkursa projektiem, kuri tika iesniegti līdz 1. augustam. Diemžēl šajā vērtēšanās kārtā finansējums nav piešķirts nevienam no tiem.

No deviņiem iesniegtajiem projektiem viens projekts neizturēja atbilstības pārbaudi, jo tā iesniedzējorganizācija neatbilda pilsoniskās sabiedrības organizācijas būtībai atbilstoši konkursa nolikumam, savukārt pārējie astoņi projekti nesaņēma minimāli nepieciešamos punktus kvalitatīvajā vērtēšanā, attiecīgi tiem nebija iespējas tikt virzītiem uz apstiprināšanu.

Piešķirts pirmais AIF atbalsts partnerības veidošanai ar donorvalstīm

Lai pārrunātu sadarbību Aktīvo iedzīvotāju fonda Stratēģiskā projektā, šī gada augustā Rīgas Vācu kultūras biedrība (RVKB) Latvijā uzņēma Norvēģijas partnera "CBNRM Networking" vadītāju Lars T. Soeftestad no Norvēģijas. RVKB ir pirmā organizācija, kas pieteikusies AIF ceļa un uzturēšanās izdevumu kompensācijai partnerības veidošanai ar donorvalstīm.

Vizītes mērķis bija padziļināti iesaistīties kvalitatīva Rīgas Vācu kultūras biedrības stratēģiskā projekta un iespējamā sadarbības modeļa izstrādē, balstoties uz Latvijas sabiedrības vajadzībām un faktisko situāciju valstī. Norvēģijas eksperts vizītes ietvaros apmeklēja vairākus pasākumus, kā arī tikās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem dažādās pilsētās.

Pagarināts stratēģisko projektu un ilgtermiņa darbības atbalsta projektu iesniegšanas termiņš

Ņemot vērā ar Covid-19 vīrusa izplatību saistītos riskus attiecībā uz klātienes aktivitāšu organizēšanu un lai nodrošinātu projektu iesniedzējiem papildu laiku alternatīvu aktivitāšu/pieeju izstrādei saistībā ar iespējamiem vīrusa uzliesmojumiem, Aktīvo iedzīvotāju fonds ir pieņēmis lēmumu pagarināt Stratēģisko projektu un Ilgtermiņa darbības atbalsta projektu iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 27. septembrim plkst. 14.00.

Pārējie Stratēģisko projektu un Ilgtermiņa darbības atbalsta projektu konkursu nosacījumi paliek nemainīgi. Jebkuru jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem-konsultantiem.

NODERĪGI: pieejams stratēģisko projektu un ilgtermiņa darbības atbalsta konkursu salīdzinājums

Lai projektu iesniedzējiem palīdzētu izprast atšķirības starp Aktīvo iedzīvotāju fonda izsludināto Stratēģisko projektu konkursu un Ilgtermiņa darbības atbalsta pilotkonkursu, publicēts materiāls par abu konkursu kopīgajiem un atšķirīgajiem nosacījumiem. Plašāka informācija par abiem konkursiem atrodama šo konkursu nolikumos

Lai saņemtu individuālu konsultāciju par projektu aktivitāšu plānošanu un projektu sagatavošanu, aicinām sazināties ar Aktīvo iedzīvotāju fonda reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Reģionālie konsultanti - koordinatori konsultē visos Latvijas reģionos, lai nodrošinātu atbalstu iespējami tuvāk organizāciju darbības vietai. Konsultācijām iespējams pieteikties pie jebkura konsultanta neatkarīgi no jūsu organizācijas darbības vai atrašanās vietas.

PILOTKONKURSS: Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludina pilotkonkursu organizāciju darbības atbalstam

Lai izmēģinātu jaunu biedrību un nodibinājumu atbalsta pieeju, kas varētu kļūt par pamatu Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) darbam nākamajā finanšu periodā gan Latvijā, gan citviet Eiropā, Latvijas AIF izsludina Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursu un aicina tajā piedalīties pieredzējušas un finansiāli spēcīgas organizācijas, kuru vidējais gada apgrozījums ir vismaz 80 000 eiro un tām ir spēkā esoši vairākgadu darbības plāni (stratēģijas).

Pieteikumus konkursam var iesniegt no 2. jūlija līdz 6. septembra pl. 14.00 AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv. Konkursa rezultātā septiņām atbilstošākajām organizācijām tiks piešķirti 100 000 eiro katrai to darbības plānos (stratēģijās) iekļauto mērķu, uzdevumu, pasākumu īstenošanai un rezultātu sasniegšanai aspektos, kas saistīti ar AIF mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem Latvijā.

Atbalsts donorvalstu organizāciju iesaistei AIF projektos

Lai Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektos veicinātu Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas (donorvalstu) organizāciju iesaisti, pieredzes apmaiņu un kopīgu aktivitāšu īstenošanu, AIF piedāvā kompensēt līdz 1800 eiro ceļošanas izdevumus, kas radušies projekta partnerības veidošanas vizīšu organizēšanai klātienē. 

STRATĒĢISKIE PROJEKTI: atvērta projektu pieteikumu pieņemšana stratēģisko projektu konkursā

No 2021. gada 18. jūnija līdz 6. septembra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektus otrajā AIF Stratēģisko projektu konkursā programmās Demokrātijas kultūra un Cilvēktiesības.

Konkursa ietvaros tiks atlasīti tādi projekti, kuru aktivitāšu kopums varētu radīt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūrā vai cilvēktiesību stiprināšanā Latvijā un kuros tiek pausts projekta iesniedzēja stratēģiskais redzējums, kā šīs izmaiņas panākt un iesniedzējs pārliecina par savām spējām to veikt.

Apstiprināts 1 rīcības projekts

2021. gada 7. jūnijā Aktīvo iedzīvotāju fonda padome Rīcības projektu konkursa ietvaros pieņēmusi lēmumu piešķirt finansējumu 1 steidzamas iniciatīvas ieviešanai Latgalē.

Finansējums piešķirts biedrības "Mūsu mājas Pocelujevkā" projektam „Laba pārvaldība: no formālas līdz reālai!” par kopējo summu 9483.15 eiro. Projekta mērķis ir sekmēt labas pārvaldības principu ievērošanu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Latvijas AIF izmēģinās jaunu finansēšanas modeli biedrību un nodibinājumu darba atbalstam

Pasākums ar Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas organizācijām sadarbības veidošanai stratēģisko projektu konkursā

Maija beigās Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludinās otro Stratēģisko projektu konkursu demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomā, un tā ietvaros īpašs akcents tiks likts uz Islandes, Norvēģijas vai Lihtenšteinas (donorvalstis) organizāciju sadarbību un pieredzes apmaiņas elementu iekļaušanu projektos.

Lai palīdzētu Latvijas organizācijām iepazīt donorvalstu pieredzi demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomā, tādējādi iedvesmojot arī idejām Stratēģiskajos projektos, aicinām piedalīties divos izziņas pasākumos, kas notiks 20. un 27. maijā!

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts