ieteikt draugiem

Nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”” šī gada jūlijā noslēdza projekta “NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā” realizāciju.

 

Projektu īstenoja nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika", kas darbojas kopš 2006.gada. Fonda "Veronika" darbības mērķis ir reālu un ilgstošu atšķirību mazināšana Latgalē, kā arī reģiona skolu atbalstīšana, īstenojot projektus izglītībā, sociālajā sfērā, sportā, kultūrā, mākslā un novada vēstures izpētē. 

Projekts "NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā" tika realizēts sadarbībā ar partneri - biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs". Projekta mērķis ir stiprināt Latgales reģionā darbojošos nevalstisko organizāciju kapacitāti, lai sekmētu to aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī nodrošināt jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm izglītības iegūšanas iespēju.

Projekts aptver visu Latgales teritoriju, tajā piedalās nevalstiskās organizācijas, to biedri, darbinieki un brīvprātīgie no dažādiem Latgales reģiona novadiem. Daudzu organizāciju biedri ir skolu direktori un skolotāji. Pasākumu īstenošanas laiks ir 10 mēneši, sākot ar 2012.g.1.oktobri līdz 2013.g.31.jūlijam. Projekta laikā notika šādas aktivitātes:

- Austrijas nevalstisko organizāciju pieredzes izpēte;

- darba grupas darbība pie situācijas analīzes un rekomendāciju izstrādes;

- biedru apmācības projektu vadībā un juridiskajos aspektos;

- konsultācijas NVO biedriem projektu vadībā un ziedojumu piesaistē;

- aptauja un publiska pakalpojuma modeļa un ieviešanas plāna izstrāde;

- Fonda mājas lapas izveide - www.fondsveronika.lv;

- aktīva darbība NVO sektorā un sadarbība ar citām organizācijām;

- „skolotāju domnīca";

- noslēguma konference.

Projekta ietvaros Fonda "Veronika" un „Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" pārstāvji šī gada janvārī apmeklēja trīs nevalstiskās organizācijas Austrijā, kuras strādā ar pusaudžiem un jauniešiem. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar šo organizāciju darba metodēm, apgūt jaunu pieredzi, kā arī izprast kopīgo un atšķirīgo jauniešu problemātikā, ar kuru jāsastopas Latvijā un Rietumeiropas valstīs. Brauciena rezultātā topa metodoloģiski-praktiskais materiāls „Ārvalstu pieredzes apkopojums", kuru var izmantot citi NVO sektora dalībnieki.

Vairāku mēnešu garumā notika darba grupa, kurās tika analizēta situācija dažādās skolās, bija sekots līdzi likumdošanas iniciatīvām un politikas plānošanas dokumentiem, notika tikšanās ar speciālistiem un amatpersonām. Projekta laikā vairakkārt bija sniegtas konsultācijas NVO biedriem projektu vadībā un ziedojumu piesaistē, un rezultātā bija piesaistīts finansējums turpmākajām NVO sektora projektu iniciatīvām. Šī gada janvārī un februārī Preiļos un Daugavpilī notika apmācības nevalstisko organizāciju sektora pārstāvjiem, kas darbojas izglītības un sociālajā jomā Latgalē. Apmācībās piedalījās ap 40 dalībnieki.

Projekta laikā bija veikta dažu Latgales skolu aptauja un bija analizēti iespējamie pasākumi skolās kā pakalpojums sociālo problēmu risināšanai bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Šī analīze bija izmantota, veidojot metodoloģisku materiālu jauna sociāla pakalpojuma ieviešanai. Šī gada jūnijā notika radošais pasākums skolu pārstāvjiem - „skolotāju domnīca", kur mērķa grupai bija piedāvāts iepazīties ar speciālām mācību programmām problemātisko bērnu integrācijai mācību procesā un šo bērnu psiholoģisko problēmu iespējamai risināšanai.

Noslēdzot projektu, 9.jūlijā Rēzeknes novadā Trasūnas muzejā bija organizēta konference NVO biedriem, skolu direktoriem un pasniedzējiem, varas pārstāvjiem, mēdijiem un citām ieinteresētām personām.

     Fonda "Veronika" plānos ir ieviest publisko pakalpojumu jauniešiem- Latgales skolu 9.klašu beidzējiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem ir izaugsmes potenciāls, piešķirot stipendijas vidējās vai profesionālās izglītības turpināšanai.

Fonda darbība un projekta rezultāti ir apskatāmi Internet vietnē www.fondsveronika.lv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika".
92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts