ieteikt draugiem

Latgales plānošanas reģiona, Latgales nevalstisko organizāciju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta sadarbības memorands.

 

Augsti vērtējot pilsoniskās sabiedrības nozīmi Latvijas un Latgales ilgtspējīgā attīstībā, kā arī reģiona un nevalstisko organizāciju sadarbības ietekmi uz pieņemto lēmumu kvalitāti, Latgales plānošanas reģions (turpmāk tekstā – LPR), Latgales nevalstiskās organizācijas (Latgales NVO) un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts (turpmāk tekstā – ĪUMSILS), noslēdz šo sadarbības memorandu (turpmāk tekstā – memorands) par LPR, Latgales NVO un ĪUMSILS (turpmāk tekstā – Puses) savstarpējo sadarbību.

I MEMORANDA MĒRĶIS

1. Sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Latgales reģiona pārvaldē, tādējādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

 

II MEMORANDA ĪSTENOŠANA

 2. Puses apņemas sadarboties šādu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas uzdevumu izpildē:

 3. Nodrošinot uzdevumu izpildi, Puses ievēro atklātību un visas sabiedrības intereses. Pušu sadarbība balstās uz vispāratzītiem tiesību principiem, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kompetences sadalījumu un darbības ietvarus, kā arī Pušu rīcībā esošos resursus.

 4. Sekmējot memorandā ietverto principu īstenošanu un noteikto mērķu sasniegšanu, Puses apņemas:

 5. Puses apņemas pilnveidot mehānismus, lai nodrošinātu pilsoniskas sabiedrības informētību un efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, nodrošinot:

 

6 .Apzinoties, cik būtiska loma memorandā noteiktā mērķa sasniegšanā ir nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības koordinācijai un atklātības principam, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs apņemas sekmēt efektīvu viedokļu apmaiņu starp nevalstiskajām organizācijām un nodrošināt konstruktīvu sadarbību starp Pusēm.

 

III NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7. Memorands stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

8. Puses vienojas, ka veicinās arī citu nevalstisko organizāciju pievienošanos memorandam. Pievienošanās var notikt ik pēc 6 mēnešiem, ar memoranda sākotnēji noslēgušo Pušu piekrišanu.

9. Puses, deleģējot savus pārstāvjus, ne retāk kā divas reizes gadā kopīgi izvērtē memoranda izpildes gaitu un izskata jautājumus, kas saistīti ar turpmāku sadarbības veicināšanu.

10. Visus jautājumus un domstarpības, kas saistītas ar šī memoranda izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
Memoranda tehnisko izpildi koordinē un nodrošina Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.

11. Memorands sastādīts trīs eksemplāros, katrai no pusēm pa vienam eksemplāram.
Vienošanās par Nevalstisko organizāciju pievienošanos memorandam glabājas pie attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām un DNVOC, apliecinātas kopijas pie LPR un ĪUMSILS.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts