ieteikt draugiem

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021.-2027.gadam iesniegtas teju 70 jauniešu rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē

 

Latgales plānošanas reģiona administrācija publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 5.augustam nodevusi Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas projekts un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

Lai papildinātu Attīstības programmas saturu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” iesniegusi 68 Latgales reģiona jauniešu izstrādātas rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē, kas apkopotas 6 jomās.

Rekomendācijas savulaik tapušas biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” projekta “Civis novus” organizēto strukturētā dialoga “Kafija ar politiķiem” septiņu diskusiju ietvaros, kas tika īstenotas sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām septiņās lokālās un reģionālās diskusijās Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā, Ludzā un Daugavpilī, pulcējot 416 dalībniekus, tai skaitā pašvaldību un Saeimas deputātus.

Vairāk kā 28 stundu garajās septiņās diskusijās jaunieši izstrādājuši 125 rekomendācijas. Apkopojot līdzīgās rekomendācijas un jauniešu idejas ir nodefinētas 68 rekomendācijas. Katra rekomendācija ir pielāgojama katram novadam, pašvaldībai atbilstoši tās apstākļiem. Daudzās pašvaldībās jau ir daļēji uzsākts darbs pie rekomendāciju ieviešanas, ideju īstenošanas. Izstrādātās rekomendācijas aicinājums ir izvērtēt un pieņemt Latgales reģiona jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Aicinām arī jūs ielūkoties Latgales jauniešu ieteikumos savas nākotnes uzlabošanai!

Komunikācija un informācija

 1. Veicināt jauniešu tikšanās, pasākumus kopā ar politiķiem, paredzot finansējumu gan pasākumu īstenošanai, speciālistu apmaksai (sarunu moderatori, diskusiju virzītāji), gan transporta izdevumiem jauniešiem.
 2. Veidot domes sēdes online režīmā.
 3. Paredzēt finansējumu jauniešu komunikācijas prasmju attīstīšanai.
 4. Veidot apmācības pašvaldību darbiniekiem par komunikāciju (ar jauniešiem).
 5. Sniegt pašvaldības informāciju jauniešiem saprotamā valodā (atsevišķa sadaļa pašvaldības mājas lapā, sociālo tīklu konti u.c. )
 6. Veidot papildus informatīvos pasākumus jauniešu projektu realizācijas laikā.
 7. Organizēt dārza svētku, kulinārijas sacensības kopā ar politiķiem, piesaistot neatkarīgus ekspertus.

 Izglītība un izaugsme

 1. Pielāgot izglītības sistēmu jauniešu prasībām – radīt iespēju individuāla mācību plāna sastādīšanu vidusskolēniem, bagātināt mācību saturu ar praksi.
 2. Paplašināt reģionos dāžādu neformālās izglītības, tālmācības, interešu izglītības apmācību piedāvājumu.
 3. Paplašināt augstskolu (filiāļu) piedāvājumu novados.
 4. Veicināt brīvprātīgā darba iespējas (prasmju iegūšanas nolūkos) reģionālajos uzņēmumos.
 5. Paplašināt interešu izglītības mērķauditorijas vecumposmu (līdz 35 gadiem).
 6. Veikt jauniešu viedokļa noskaidrošanu par aktuālajām, interesējošām tēmām apmācībām, iedvesmas cilvēkiem.
 7. Veidot apmācību programmas ar eksperimentālām metodēm eksaktp zināšanu apguvei (finanses, fizika, IT u.c.).
 8. Radīt atbalsta programmas (projektu finansējums) starppaaudžu sadarbībai, tradīciju un amatu prasmju, zināšanu nodošanai nākošajām paaudzēm ar inovatīvu, radošu metožu palīdzību.
 9. Iztrādāt atbalsta programmas starptautisko projektu izstrādei. Radīt izglītojošus starptautiskos pasākumus, projektus jauniešu ideju, pieredzes apmaiņai.
 10. Rast piekļuvi augstskolu laboratorijām skolēniem, lai ikviens varētu gūt priekšstatu par norisi tajā un pielietot iegūtās zināšanas praksē.
 11. Radīt mācību materiālus pieejamus e-vidē.

Kultūra

 1. Izstrādāt dažādas atbalsta programmas biedrību sadarbībai, lai var organizēt pasākumus starp novada biedrībām.
 2. Veidot kultūras pasākumus reģionos, nodarbības ar praktiskām darbnīcām, cilvēkiem, ekspertiem.
 3. Veidot jauniešu iniciatīvu atbalsta programmas jauniešiem savu atpūtas pasākumu radīšanai.
 4. Nodrošināt, lai katrā pašvaldībā būtu pieejamība jauniešiem aktuālajām atpūtas iespējām – kino (izbraukumu kino), dejas, u.c.
 5. Organizēt Jauniešu dienas – pieredzes apmaiņas, sadraudzības, izaugsmes, atpūtas pasākumus novados, radīt iespēju veidot šādus pasākumus starp novadiem, tādējādi optimizējot gan resursus, gan paplašinot pasākuma saturu.
 6. Veicināt reģionālās specifikas unikālo tradīciju izmantošanu, radot pasākumus, kuros iepazīt mantojumu.
 7. Pilsētas laukumā rādīt translācijas no dažādiem pasākumiem.
 8. Uzstādīt miskastes ielu krustojumos.
 9. Rīkot svinīgu pasākumu “Novada (pilsētas) lepnums”, kurā tiktu apbalvoti jaunieši, brīvprātīgie, sportisti, pedagogi un darbā ar jaunatni speciālisti.

Veselība un sports

 1. Veicināt sporta resursu pieejamību, inventāra atjaunošanu reģionā. Radīt sadarbības mehānismu starp sporta iestādēm resursu koplietošanai.
 2. Radīt vairāk veiksmes, pieredzes stāstus par tiem jauniešiem, kas ir veselīgi, sportiski, sniegt viņiem atbalstu pieredzes nodošanai citiem.
 3. Veidot jauniešu tikšanās vietas, atbalsta punktus, kuros pieejamas alternatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 4. Piesaistīt reģioniem jaunos sporta speciālistus, kas var iedvesmot jauniešus reģioniem, paaugstinot atalgpojumu.
 5. Organizēt veselīga dzīvesveida nodarbības par jauniešiem aktuālām tēmām – atkarības, uzturs, dzimumattiecības, higiēna.
 6. Ieviest skolās obligāto priekšmetu “Veselības mācība” līdz par 12.klasei, kura apguvē tiktu izmantotas neformālās izglītības metodes un priekšmets netiktu vērtēts.
 7. Sporta stundu saturs, programma tiktu veidota pēc individuālas pieejas katram skolēnam.
 8. Jauniešu centriem organizēt tematiskās domu biedru grupas
 9. Palielināt policijas reidus pēc pkst. 23.00, radīt pozitīvu, drošu (bez sodiem) komunikāciju ar jauniešiem.
 10. Organizēt atbalsta (sadarbības) programmas ģimenēm, kurās piedaloties jaunieši izjūt ģimenes saliedēšanos un nostiprina vērtības.
 11. Noorganizēt kalnā kāpēju lekcijas (tūrisma veicināšanai).
 12. Nodrošināt sporta nodarbību telpu pieejamību arī brīvdienās un svētku dienās.
 13. Izveidot “Jauniešu kārtības patruļu” – palīgs iestādēm, pārvaldēm, kārtības nodrošināšanai sabiedriskās vietās, tūlītēja informācijas nodošana attiecīgajām iestādēm.
 14. Veidot aģitāciju par veselīgā dzīvesveida popularizēšanu, uzstādot āra trenažierus visās pašvaldībās.

Nodarbinātība un uzņēmējdarbība

 1. Veicināt atbalsta programmas uzņēmējiem, kas ļautu dot papildus finansējumu jauniešu nodarbināšanai reģionos, tādējādi nodrošinot viņiem konkurētspējīgu atalgojumu.
 2. Veidot sociālās atbalsta programmas skolu jauniešiem, lai no skolas brīvajā laikā varētu gan gūt darba pieredzi, gan atalgojumu.
 3. Veidot uzņēmējdarbības kursu skolā.
 4. Viedot atbalsta, rekomendāciju sistēmu, kas jauniešiem dotu iespēju vieglāk iekļauties darba tirgū.
 5. Veicināt dažādu jaunrades pulciņu, teknisko prasmu apguves programmu īstenošanos gan skolās, gan brīvā laika pavadīšanas centros.
 6. Veidot prakses programmas (konkursus), kas ļauj jauniešiem apmeklēt uzņēmumus Latvijā un ārpus tās prakses, ideju gūšanas nolūkos.
 7. Pārbūvēt par izklaides vietām pamestās mājas (piemēram, peintbols).
 8. Nodrošināt biznesa inkubatoru attīstību reģionos, mentoru piesaisti jauniešu ideju atbalstam.
 9. Sniegt atbalstu aizdevumu programmu jaunajiem uzņēmējiem biznesa uzsākšanai.
 10. Iztrādāt nodokļu atvieglojumus jaunajiem uzņēmējiem.
 11. Organizēt Profesiju naktis – neformālas darbnīcas darba profesiju izmēģināšanai kopā ar radošu industriju pārstāvjiem, ekspertiem.
 12. Veidot sociālajos tīklos dažādas programmas, konkursus, biznesa šovus uzņēmējdarbības popularizēšanai jauniešu vidū.
 13. Izveidot Jaunatnes darba inkubatoru.

Jauniešu līdzdalība

 1. Veicināt brīvprātīga darba atzīšanu, popularizēšanu, reklamēšanu gan jauniešu vidū, gan pašvaldības iestādēs.
 2. Organizēt jauniešu tikšanos arī ar izpildinstitūcijām, lai veidotos izpratne un pārliecību par lēmumu īstenošanu dzīvē.
 3. Veidot kampaņas, akcijas, kurās jaunieši jau no 16 gadiem piedalās vēlēšanu programmā.
 4. Organizēt neformālās izglītības pasākumus (ieskaitot apmācības) jauniešiem kopā ar lēmumu pieņēmējiem.
 5. Veicināt sadarbības programmas, atbalsta mehānismus brivprātīgā darba uzņēmējorganizāciju un cilvēkresursu sagatavošanai.
 6. Radīt finansējumu jauniešu iniciatīvu, ideju konkursiem vietējā mērogā, kā arī sadarbības projektu īstenošanai starp pagastiem, novadiem.
 7. Sniegt praktisku atbalstu jauniešiem praktisko rekomendāciju iztrādē, iesniegumu, lūgumu formu sagatavošanā lēmumu pieņēmējiem.
 8. Pirms pieņemt lēmumu par jauniešiem aktuālu objektu izveidošanu, projektu realizēšanu pašvaldībā, noskaidrot jaunieš viedokli.
 9. Veidot lēmumu pieņēmēju viesošanos izglītības iestādēs, radīt sadarbības nodarbības.
 10. Organizēt regulāri mazās “Kafijas ar politiķiem” diskusijas jauniešiem aktuālu tēmu viedokļu noskaidrošanai, ideju apmaiņai.
 11. Veidot kontaktus ar ārzemēs dzīvojošiem jauniešiem, kuri dažādu apstākļu dēļ ir pametuši savu novadu (Sociālajos tīklos izveidota vienota platforma, ikgadējie forumi un pasākumi).
 12. Veidot jauniešu domi, kas darbojas paralēli pašvaldības domei.
 13. Organizēt Jauniešu labo darbu atbalsta sistēmas izstrādi.
 14. Izveidot brīvprātīgo kustību, kas sekotu un uzraudzītu kārtību pilsētā.
 15. Jauniešiem kopā ar deputātiem rīkot labdarības pasākumus slimnīcās, veco ļaužu pansionātā, bērnu namā.

Rekomendācijas iesniegtas “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” (Nr. 2021/LV/NVOF/MAC/049) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 Informācijai: Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators, t.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts