ieteikt draugiem

Ar projekta „Hallo, Latvija - 2014!” palīdzību uzlaboja trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā

 

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" no šā gada aprīļa līdz jūnijam īstenoja Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija - 2014!".

Projekta mērķis - sekmēt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un nodrošināt pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā un pirms ieceļošanas, īstenojot informatīvus un konsultāciju pasākumus, īpaši mazaizsargātām mērķgrupām no lauku rajoniem, kā arī organizējot sabiedrību saliedējošus pasākumus, kuros piedalās trešo valstu valstspiederīgie un vietējie iedzīvotāji, tādējādi nodrošinot trešo valstu valstspiederīgajiem iespējas pilnvērtīgai līdzdalībai sabiedrības dzīvē.

Projekta īstenošanas laikā tika izdoti trīs avīžu „Hallo, Latvija!" numuri, tādējādi palīdzot trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt uzturēšanās noteikumus Latvijā un atvieglojot viņu integrāciju sabiedrībā. Avīzes numuri apskatāmi vietnē:

http://www.hallolatvia.lv/index.php/lv/avize-2014-lv

Tāpat tika pilnveidota, paplašināta ar e-vides pakalpojumiem, popularizēta mājaslapa www.hallolatvia.lv, īstenots 4 informatīvu pasākumu cikls „Info ekspresis" - trīs Daugavpils pagastos un viens Krāslavas novadā novadā, noslēguma konference "Info ekspresis saulgriežos" trešo valstu pilsoņiem par pilsonisko līdzdalību un interešu aizstāvību, kā arī īstenoti atbalsta pasākumi trešo valstu valstspiederīgajiem (konsultāciju, apmācību nodrošināšana e-vidē); nodrošināta atgriezeniskā saikne ar aktivitāšu dalībniekiem, mērķauditoriju.

Projekta Projekta „Hallo, Latvija - 2014!"  mērķauditorija ir kopumā aptuveni 8000 cilvēki - trešo valstu valstspiederīgie - personas, kuri nav Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, bet ir ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām un Latvijas nepilsoņi: personas, kas uzsāk dzīvi Latvijā (ieradušies Latvijā pēdējo piecu gadu laikā); personas, kas vēlas uzsākt dzīvi Latvijā (plāno te mācīties, strādāt vai veidot ģimeni, lai pirms ieceļošanas tiem nodrošinātu integrācijas pakalpojumus); personas, kas jau dzīvo Latvijā vairāk kā piecus gadus, bet saskaras ar problēmām, iekļaujoties sabiedrībā (tajā skaitā Latvijas nepilsoņi), kā arī vietējie iedzīvotāji, t.sk., pilsoņi - aptuveni 2000 cilvēki, kas iesaistīsies pasākumos, iepazīsies ar projektā izdotajiem laikrakstiem "Hallo, Latvija!".

Projekts tika realizēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas Republikas finansiālu atbalstu no 2014.gada 30.aprīļa līdz 2014.gada 30. jūnijam.

Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs" uzsāka savu darbību 2008.gadā. Tās galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, bet īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem, veicināt izglītības un inovāciju attīstību izglītības, zinātnes, kultūras un veselības, vides aizsardzības jomās atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, kā arī sekmēt mūžizglītības attīstību.

Informāciju sagatavoja biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs".

Papildu informācija: info@iiac.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts