ieteikt draugiem

Sabiedrības integrācijas programma pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai Preiļu novadā (2009.-2015.)

 

Projekta īstenotāja nosaukums: Preiļu novada dome
Valsts programmas nosaukums - Pilsoniskas sabiedrības stiprināšanas valsts programma 2008.- 2012.gadam

Programmas mērķis - nodrošināt vidi, kas motivē un veicina Preiļu novada iedzīvotājus sadarbībai, kas atbalsta pilsoniskās sabiedrības attīstības iniciatīvas un tādā veidā sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanos novadā.

I apakšmērķis.

Atbalstīt Preiļu novada iedzīvotāju formālās un neformālās sadarbības iniciatīvas, kas vairo sociālo kapitālu, veicina labdarību un motivē aktīvai līdzdalībai.

Rīcības virzieni:

1.1. Aktivizēt pašvaldības un NVO sadarbību, lai radītu iespēju un motivāciju iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm.

Popularizēt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu pozitīvo pieredzi, uzsverot NVO lomu dzīves kvalitātes veidošanā.

1.2. Veicināt labdarības attīstību, tai skaitā brīvprātīgo darbu, ziedošanu, uzņēmumu filantropiju un nodibinājumu veidošanos Preiļu novadā.

1.3. Atbalstīt iedzīvotāju (īpaši bērnu un jauniešu) zināšanu un prasmju apguvi par savstarpējo sadarbību un pilsonisko sabiedrību.

II apakšmērķis.

Paaugstināt iedzīvotāju, neformālo grupu un nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos Preiļu novadā un atbalstīt iedzīvotāju interešu aizstāvības iniciatīvas nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.

Rīcības virzieni:

2.1 Nodrošināt efektīvus un ilglaicīgus mehānismus sabiedrības līdzdarbībai politikas veidošanā vietējā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.

2.2 Nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu un saprotamu informāciju, kā arī uzturēt kvalitatīvu komunikācijas infrastruktūru sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos.

III apakšmērķis.

Veidot vidi, kas sekmē uz rezultātu orientētu nevalstisko organizāciju darbības ilgtspēju Preiļu novadā.

Rīcības virzieni:

3.1. Stiprināt uz rezultātu orientētu NVO kapacitāti, lai sasniegtu organizāciju noteiktos mērķus.

3.2. Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanu NVO, rosinot organizācijas paplašināt biedru loku un iesaistīt mērķa grupas.

3.3. Sekmēt NVO pieejamā finansējuma avotu un atbalsta veidu daudzveidību.

3.4. Pilnveidot un uzturēt NVO atbalsta sistēmas ilgtspējas veicināšanai Preiļu novadā.

Šis Preiļu novada projekts pašreiz tiek īstenots.

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts