ieteikt draugiem

„Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmas izstrāde 2009-2014.gadam”

 

Projekta īstenotāja nosaukums - Riebiņu novada dome
Valsts programmas nosaukums - Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai/Jaunatnes politikas valsts programma 2009. Gadam; „Atbalsts integrācijas programmu izstrādē un īstenošanā".
Projekta laika periods - 2009.gada 2.janvāra-2009.gada 31.maijam

Programmas mērķis - attīstīt iespējas veiksmīgiem sabiedrības integrācijas procesiem Riebiņu novadā, veicinot dažādiem sociālajiem slāņiem pilnvērtīgu dzīves apstākļu izveidi, kā arī veicinot iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iekļaušanos darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē, paplašinot personības pašapliecināšanās un pašizpausmes iespējas, kā rezultātā uzturēt labvēlīgu saskarsmi starp dažādu tautību cilvēkiem, saglabāt un attīstīt etnisko un kultūras identitāti Riebiņu novada iedzīvotājiem.

Programmas uzdevums - īsumā ieskicēt sabiedrības integrācijas situāciju Riebiņu novadā, izvirzīt mērķus sabiedrības integrācijas attīstībai Riebiņu novada teritorijā, kā arī izstrādāt rīcības plānu.

Projekta rezultāti:

Projekta mērķis ir sasniegts - izstrādāta Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programma 2009-2014.gadam, kurā tika maksimāli iekļauti problēmu risinājumi un integrācijas veicināšanai nepieciešamās aktivitātes, lai katrs Riebiņu novada iedzīvotājs justos sabiedrības pilntiesīgs loceklis, kā rezultātā stiprinot pilsonisko sabiedrību un kopējo sabiedrības integrāciju. Ieguvējs šī projekta tiešais ieguvējs ir Riebiņu novada iedzīvotājs, tai skaitā arī mazākumtautību iedzīvotājs, bet netiešā mērķgrupa- pašvaldība, pašvaldības iestāžu darbinieki, NVO. Galvenās projekta aktivitātes- projekta administrēšana, projektā iegādātais materiāli tehniskais nodrošinājums, programmas izstrādes laikā veikta Riebiņu novada situācijas analīze, apkopotas sabiedrības, identificētas problēmas, izstrādāta programma sabiedrības integrācijai, noteikti mērķi i un darbības virzieni, kā arī izstrādāts rīcības plāns turpmākajiem 6.gadiem, lai veicinātu sabiedrības integrāciju Riebiņu novadā. Rezultātā izdoti 500 bukleti, kurā atspoguļoti projektā sasniegtie rezultāti, kā arī sarīkots noslēguma prezentācijas pasākums.

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts