ieteikt draugiem

Laikraksti „Hallo, Latvija!” – palīgs trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā

 

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošinātu viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" no šā gada aprīļa līdz jūnijam īsteno Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija - 2014!".

Projekta laikā ir izdoti trīs 2014.gada avīžu „Hallo, Latvija!" numuri, tādējādi palīdzot trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt uzturēšanās noteikumus Latvijā un atvieglojot viņu integrāciju sabiedrībā.

2014.gada pirmā laikraksta tēma veltīta ekonomikas jautājumiem, otrā laikraksta - izglītības, bet trešā laikraksta tematika veltīta sociālās integrācijas jautājumiem. Laikrakstos apkopota gan trešo valstu valstspiederīgo praktiskā pieredze Latvijā, gan sniegti ekspertu skaidrojumu un ieteikumi par aktuālajiem likumdošanas jautājumiem. Avīžu numuri apskatāmi vietnē: http://www.hallolatvia.lv/index.php/lv/avize-2014-lv

Projekta Projekta „Hallo, Latvija - 2014!"  mērķauditorija ir kopumā aptuveni 8000 cilvēki - trešo valstu valstspiederīgie - personas, kuri nav Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, bet ir ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām un Latvijas nepilsoņi: personas, kas uzsāk dzīvi Latvijā (ieradušies Latvijā pēdējo piecu gadu laikā); personas, kas vēlas uzsākt dzīvi Latvijā (plāno te mācīties, strādāt vai veidot ģimeni, lai pirms ieceļošanas tiem nodrošinātu integrācijas pakalpojumus); personas, kas jau dzīvo Latvijā vairāk kā piecus gadus, bet saskaras ar problēmām, iekļaujoties sabiedrībā (tajā skaitā Latvijas nepilsoņi), kā arī vietējie iedzīvotāji, t.sk. pilsoņi - aptuveni 2000 cilvēki, kas iesaistīsies pasākumos, iepazīsies ar projektā izdotajiem laikrakstiem "Hallo, Latvija!".

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas Republikas finansiālu atbalstu no 2014.gada aprīļa līdz  2014.gada 30. jūnijam.

Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs" uzsāka savu darbību 2008.gadā. Tās galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, bet īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem, veicināt izglītības un inovāciju attīstību izglītības, zinātnes, kultūras un veselības, vides aizsardzības jomās atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, kā arī sekmēt mūžizglītības attīstību.

Informāciju sagatavoja biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs".

Papildu informācija: info@iiac.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts