ieteikt draugiem

Balvu pilsētas sabiedrības integrācijas programmas izstrāde

 

Projekta īstenotāja nosaukums - Balvu pilsētas Dome
Valsts programmas nosaukums - Pilsoniskas sabiedrības stiprināšanas valsts programma 2008.- 2012.gadam
Projekta laika periods - 01.12.2008.- 31.05.2009.

Projektā risinātā problēma - demokrātiskas, saliedētas un pilsoniskas sabiedrības veidošana.

Projekta mērķis - veicināt tādas vides izveidi, kas sekmētu pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā iedzīvotājiem būtu motivācija piedalīties sabiedrības jautājumu risināšanā, kā arī nebūtu šķēršļu sadarboties.

Galvenie veiktie pasākumi:

  1. apzināta un izanalizēta situācija sabiedrības integrācijas jomā Balvu pilsētā,

  2. izstrādāta Balvu pilsētas sabiedrības integrācijas programma 2009.-2012.gadam.

Projekta rezultāts:

Projekta rezultātā ir apzināta un izanalizēta situācija sabiedrības integrācijas jomā Balvu pilsētā, izstrādāta Balvu pilsētas sabiedrības integrācijas programma 2009.- 2013.gadam saskaņā ar integrācijas politikas procesa attīstību Latvijā, sabiedrības vajadzībām un Eiropas Savienības labāko praksi.

Izstrādātās programmas ieviešana veicinās Latvijas sabiedrības integrācijas politikas mērķa sasniegšanu - veidot demokrātisku, saliedētu un pilsonisku sabiedrību, kas balstās uz kopīgām pamatvērtībām.

Programmas ieviešana nodrošinās visām Balvu pilsētas sabiedrības grupām neatkarīgi no dzimuma, vecuma, etniskās un reliģiskās piederības, seksuālās orientācijas, sociālā statusa, labklājības līmeņa, dzīvesvietas reģiona un citiem apstākļiem vienlīdzīgu līdzdalības iespēju principa ievērošana sabiedriskajā, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē.

Pateicoties izstrādātās integrācijas programmas ieviešanai sabiedrības integrācijas pasākumi Balvu pilsētā - pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, sociālās un etniskās integrācijas veicināšana turpmāk notiks mērķtiecīgi, pamatojoties uz veikto izpēti un iegūto rezultātu analīzi.

Vietējās sabiedrības integrēšana sniegs būtisku ieguldījumu visas valsts sabiedrības integrācijas procesā.- sabiedriskajā, politiskajā un ekonomiskajā sektorā.

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts