ieteikt draugiem

Projekts “Tavu iespēju “ABC”” veicinās pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latgalē.

 

2013.gada oktobrī Izglītības un inovāciju attīstības centrs ir uzsācis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.- 2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" projekta "Tavu iespēju "ABC"" īstenošanu. 

Projekta „Tavu iespēju „ABC""  vispārējais mērķis ir veidot vienotu pilsonisku sabiedrību, veicinot starpkultūru dialogu, nacionālo minoritāšu integrāciju, tai skaitā cilvēktiesību un demokrātijas stiprināšanu, veicinot inovatīvu latviešu valodas apguvi, tādējādi sekmējot  pilsonības iegūšanu.

Projektā kopumā tiks uzrunātas un iesaistītas vairākas mērķa grupas - aptuveni 10000 mazākumtautību pārstāvji, 500 nepilsoņi, 300 pilsoņi. Projekta aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti arī vairāku projektā iesaistīto NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā 55 NVO biedri, 10 to darbinieki un 10 brīvprātīgie.

Projektu paredzēts īstenot Latgalē līdz 2015.gada janvārim kopā ar trim sadarbības partneriem no Dagdas, Krāslavas un Aglonas, Daugavpils, Ilūkstes un Jēkabpils novadiem - biedrībām: „Krāslavas rajona partnerība",  Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi", Attīstības aģentūra "Pieci", kas savos novados veicina Latgales novadu ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību, iesaistot pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, iedzīvotāju vietējā līmeņa problēmu risināšanā, veicina pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas attīstību.

Lai sasniegtu projekta mērķus, projektā plānots izstrādāt un izplatīt (gan elektroniski, gan papīrformā) četrus starpkultūru jauniešu avīžu „Latgales tilts" numurus; izstrādāt un izplatīt bukletu „Tavu iespēju „ABC"". Projekta ietvaros tiek plānotas projektā iesaistīto dalībnieku, darbinieku, biedru, dibinātāju un brīvprātīgo apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi, projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Tādējādi, īstenojot projektu, tiek plānots sasniegt vairākus rezultātus - palielināsies to cilvēku īpatsvars Latvijā, kas, formāli un neformāli sadarbojoties savu un sabiedrības mērķu labā, vairo sociālo kapitālu. Tiks aktivizētas NVO reālu iespēju radīšanā iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm, veicināta labdarība, brīvprātīgo darbs, aktivizēta pašvaldību, NVO un plašsaziņas līdzekļu sadarbība, lai popularizētu veiksmīgu pilsonisko sabiedrību un līdzdalību ar to saistītajos procesos, minot reālus piemērus, paplašinātas vidusskolas vecuma jauniešu zināšanas un prasmes un veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalība pilsoniskajā sabiedrībā, ko veicinās projekta aktivitātes un projektā izveidotie materiāli - 4 avīžu „Latgales tilts" numuri un buklets „Tavu iespēju „ABC"". Savukārt Bukleta „Tavu iespēju „ABC"" izdošana, izplatīšana un popularizēšana paaugstinās un veicinās iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesos novadu līmenī. Nodrošinās metodisko un labo piemēru norādījumu ieviešanu aktīvai pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai notiekošajos procesos valstī, kā arī nodrošinās mazākumtautību pārstāvjiem, iedzīvotājiem pieejamību saprotamai informācijai un komunikācijai pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai politikas veidošanā.

Projekta darbības rezultātā izveidosies un attīstīsies vide ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai. Veicināta NVO darbinieku uz rezultātu orientētu rīcībspējas (kapacitātes) uzlabošana, veicināta cilvēku iesaistīšanās NVO, atbalstīta inovatīvu sabiedrisko organizāciju rašanās un attīstība. Projekta kopējās izmaksas ir 32984,35 lati.

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" uzsāka savu darbību 2008.gadā. Tās galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, bet īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem, veicināt izglītības un inovāciju attīstību izglītības, zinātnes, kultūras un veselības, vides aizsardzības jomās atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, kā arī sekmēt mūžizglītības attīstību.

Papildu informācija:
Silva Kucina
projekta "Tavu iespēju "ABC"" vadītāja
Tālrunis: 29547925, e-pasts: info@iiac.lv

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts. Par šīs informācijas saturu atbild Izglītības un inovāciju attīstības centrs.
EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: www.sif.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts