ieteikt draugiem

Latgalē tiek īstenotas 6 kopienu iniciatīvas

 

Pateicoties biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstam, projekta “Darbīgās kopienas Latgalē” ietvaros no 2020. gada septembra līdz decembrim Latgalē tiek īstenotas sešas kopienu iniciatīvas. Tās realizē biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība” (Riebiņu novads), Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, biedrība “Solis izaugsmē” (Daugavpils pilsēta), biedrība “Nīdermuižas draudze” (Preiļu novads), Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” un Multikultūras integrācijas centrs “Varavīksnes laiva” no Krāslavas novada.

 

 

Lai sekmētu skolotāju un vecāku sadarbību COVID-19 negatīvās ietekmes mazināšanai izglītības procesā, Multikultūras integrācijas centrs “Varavīksne” 24.septembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā organizēja praktisku semināru vidusskolas skolotājiem un skolēnu vecākiem. Kopā ar psihologu un speciālistu psihoterapijas jomā Marku Jermaku tika pārrunātas konfliksituācijas ģimenē un skolā, to rašanās cēloņi, kas vēl vairāk saasinājās pandēmijas apstākļu dēļ, nonākot arī pie to pārvarēšanas veidiem. Ir plānots pasākums skolotāju un vecāku iekšējo resursu restartēšanai kopā ar lektori Vitu Brakovsku. Aktivitāšu rezultātā tiek veicināta pozitīva komunikācija starp skolotājiem un vecākiem, sniedzot iespēju saņemt atbildes uz jautājumiem. Savukārt daloties pieredzē ar kolēģiem vai citiem vecākiem, tiks nodotas zināšanas tālāk, kas palīdzēs risināt konfliktsituācijas pandēmijas apstākļos, kas rudens periodā ir būtiski.

 

 

 

 

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” ar projekta “Latgale. Sēlija. Latvija.” aktivitātēm iepazīst Sēlijas austrumu daļu – Skrudalienas, Salienas, Demenes, Medumu un Berķeneles kopienu iedzīvotājus, lai veidotu vienotu reģionālo identitāti. Līdz šim ir bijušas 3 tikšanās kopienās, parādot reģiona daudzveidīgo identitāti un tajās darbojošo kopienu iespējas bagātināt vienai otru. Taču šie pasākumi ir izgaismojuši arī izaicinājumus kopienās, īpaši mazajās, kur trūkst satikšanās un viedokļu apmaiņas iespēju. Kopīgu pasākumu trūkums rada vientulības sajūtu mazajos un attālajos ciematos, ko pastiprina valodas vide, īpaši psiholoģiskā līmenī, jo tiek uzskatīts, ka citās valodās runājošajiem nav kopīgu darīšanu un iespēju saprasties. Sarunas arī parādīja tiešas, ieinteresētas un atbilstošas komunikācijas trūkumu par “lielajiem jautājumiem” – plānošanu, budžetu un pilsonisko aktivitāti. Arī mazākajās kopienās dzīvojošajiem ir nepieciešamība pēc loģiskiem skaidrojumiem par procesiem, respektējot katra cilvēka un katras mazās kopienas vajadzības. Šīs tikšanās palīdzēs iepazīt esošās kopeinas, lai varētu tās iesaistīt sadarbības tīklā “Sēlijas salas”, īpaši reformas kontekstā. Kopīgais tīkls būs jauna platforma reģionālās un nacionālās identitātes veidošanai un pilsoniskās sabiedrības komponenšu stiprināšanai apdzīvotajās vietās.

 

 

Ar mērķi sadarboties ar Daugavpils skolu aktīvajiem vecākiem (vecāku komiteju pārstāvjiem) un, pieaicinot plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, mazinātu nepatiesas un naidīgas informācijas daudzumu par izglītības reformām un attālināto izglītības procesu Covid-19 pandēmijas laikā, biedrība “Solis izaugsmē” īsteno projektu “Kopienā runā par izglītību”. Pēc trim kopīgām tikšanās reizēm klātienē un tiešsaistē, lielākais atklājums ir Daugavpils ģimeņu daudzveidība un valodas, kurās runā ģimenēs – krievu un latviešu, krievu un poļu, latviešu un latgaliešu, latgaliešu un angļu, kā arī krievu un angļu. Vecāki ir aktīvi apmācībās, atzīstot, ka pārmaiņām izglītībā jānotiek, taču pauž bažas par izglītības kvalitāti un pašdisciplīnas jautājumiem attālinātā mācību procesa laikā. Tas vēlreiz parāda, ka bez sadarbības un atbalsta starp vecākiem un skolu nevar iztikt, jo tikai tā var veicināt pakāpenisku mērķu sasniegšanu un iejušanos jaunajā mācību formā. Sadarbībā ar piesaistītajiem medijiem – chayka.lv un lobs.lv – tiek arī nodota objektīva informācija abās informatīvajās telpās pilsētā (latviešu un krievu valodās), kas var veicināt dažādu kopienu pārstāvju saliedēšanos, jo mērķis visiem ir viens – kvalitatīva izglītība bērniem un jauniešiem.

 

 

“Galēnu kultūrvēstures biedrība” Riebiņu novadā ar projekta “Pozitīvais efekts” palīdzību veicina vietējās kopienas visu lingvistisko grupu saliedētību, organizējot digitālo kompetenču pratību, likvidējot sociālo nevienlīdzību, ko radījis COVID-19 informācijas trūkums, neprasme lietot digitālos rīkus un platformas savas ikdienas dzīves nodrošināšanai. Projekta aktivitātes nodrošina dažādu sabiedrības slāņu un lingvistisko grupu vecākiem apgūt digitālās prasmes, tiešsaistes lekciju platformu, datorpratību, mediju pratību un drošību strādājot interneta vidē. Savukārt, lai veicinātu starpkultūru dialogu starp vietējām kopienām, tika organizēta Baltu vienības diena, būs pasākums “Večera na hutore” un “Sv.Mikolaja diena”. Apgūstot jaunās tehnoloģijas un to iespējas, ir iespēja satikties arī attālināti, tādējādi nenorobežojoties, nepaliekot vienam, jo cilvēki kā sabiedriskas būtnes smeļas spēku un dzīvesprieku no kopīgām aktivitātēm.

 

 

Iesaistot 3 pagastu teritorijas – Aizkalnes pagasta, Pelēču pagasta un Kastuļinas pagasta – un tajās dzīvojošās kopienas, biedrība “Nīdermuižas draudze” ar projektu “Sadzirdi un satiec savējos” uzlabo senioru un pirmspensijas vecuma cilvēku dzīves kvalitāti, sniedzot iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas, veicinot vietējo kopienu saliedēšanu. Piesaistot kompetentus lektorus, projekta dalībniekiem ir iespēja izpaust savu radošo potenciālu un iegūt jaunus draugus. Ir apgūti vienkārši fiziskie vingrinājumi, kas uzlabo veselību. Tiek plānota mākslas terapijas nodarbība. Tas ļaus dalībniekiem pēc projekta noslēguma pašiem plānot savu aktivitāšu grafiku, jo iegūs jaunus kontaktus, prasmes un motivāciju mainīt savu ikdienu. Lai veicinātu izpratni par dažādajām kopienām, kas pastāv mums līdzās, tiek plānotas intervijas ar krievu, baltkrievu, poļu un lietuviešu tautību senioriem.

 

 

 

Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” projekta “Zini un dari” ietvaros iesaistīja Rēzeknes un Viļānu novada sievietes, kuras ir skārusi dīkstāve, bezdarbs vai citas sadzīviskas problēmas COVID-19 izolācijas periodā. Īstenotās aktivitātes dalībniecēm ļāva izprast sevi un savu vietu sabiedrībā un atbildību par savu un līdzcilvēku veselību, strādājot ar profesionāliem lektoriem, jo izolētība veicināja bailes un nepārliecinātību par sevi un savām prasmēm. Tika apgūtas jaunas prasmes, kā veidot rotas no PET pudelēm, šūt dekoratīvos maisiņus un sejas maskas, kā arī pārveidot vīriešu kreklus jaunos izstrādājumos. Tas ļāva attīstīt talantus, kas var pārtapt par potenciālu biznesa ideju, kā arī palīdzēja sagatavot Ziemassvētku dāvanas, ko ziedot labdarībai un iepriecināt vientuļos pensionārus svētkos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Īstenotās iniciatīvas ir veicinājušas sadarbību un dialogu vietējās kopienās, iespēju apgūt jaunas prasmes, satikties klātienē vai attālināti, kas šajā laikā ir tik nepieciešami, lai apzinātos patieso kopienas resursu. 

 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra projekts “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

Uzzini vairāk par DNVOAC aktivitātēm šeit: https://www.facebook.com/DNVOACMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts