ieteikt draugiem

Konferences preses relīze

 


Vai Latvijā tiek nodrošinātas cilvēka pamattiesības - tiesības uz izglītību un vienādu iespēju radīšanu visiem, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, dzīves vietas un vecuma, kā tas tiek definēts politikas plānošanas dokumentos?

            Statistikas dati, diemžēl, liecina, ka ekonomiskā situācija Latgales reģionā ir sliktāka nekā Latvijā vidēji. Vecāku zemais ienākumu līmenis traucē jauniešiem izglītoties, un daudziem jauniešiem galvaspilsētas un rajonu centru iespējas nav pieejamas. Maznodrošinātiem jauniešiem ir grūti pilnībā realizēt savas spējas, piemēram, iegūt tādu izglītību, kāda nepieciešama, lai veiksmīgi integrētos sabiedrībā un sekmīgi iekļautos darba tirgū. Ilgtermiņā tas negatīvi ietekmē valsts un sabiedrības attīstību. Izglītības līmenis ir tieši saistīts ar nabadzību. Tas ir apburtais loks. Ja cilvēkam nav iespējams atrast pienācīgi apmaksātu darbu, iestājas nabadzība, līdz ar to nav iespējas nodrošināt labu izglītību sev un bērniem. Nabadzība atražo nabadzību. Valstij un pašvaldībām ir jāatbalsta šo ģimeņu bērnu izglītošanās. Vai šobrīd šis atbalsts ir pietiekams?

Augstāk minētās sociālā rakstura problēmas, kas prasa valstisku risinājumu, nevalstiskās organizācijas var aktualizēt un panākt to tālāk virzību sākot ar reģionālo līmeni - iesaistot vietējos iedzīvotājus samilzušo jautājumu apspriešanā un kopīgi meklējot risinājumus tām problēmām, kuru cēlonis ir zemais labklājības līmenis. Latgalē ir spēcīgs NVO sektors. Pateicoties ārvalstu finanšu palīdzībai, tika stiprināta aktīvāko organizāciju darboties spēja. Tomēr, lai sabiedrības intereses reāli tiktu pārstāvētas valsts likumdevējas un izpildvaras līmenī ir nepieciešams iesaistīt NVO darbībā arvien plašāku cilvēku loku: skolu pārstāvjus, jauniešus, bērnu vecākus.

Latgales skolu atbalsta fondsVeronika" darbojas kopš 2006.gada. Organizācijas mērķis ir reāla un ilgstoša sociālās atšķirību mazināšana Latgalē, kā arī reģiona skolu atbalstīšana, īstenojot projektus izglītībā, sociālajā sfērā, sportā, kultūrā, mākslā un novada vēstures izpētē. 2015.gada janvārī Fonds sadarbībā ar NVO tīkla organizāciju „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" uzsāk darbības programmas realizāciju, kas paredz sekmējot Latgales reģiona nevalstisko organizāciju spējas līdzdarboties izglītības un sociālajā jomā, tādā veidā stiprinot demokrātiju un veicinot sociālekonomisko izaugsmi.

Darbības programmas uzsākšanas konference notika 2015.gada 31.janvārī Rēzeknē, plkst.13.30, „Gors Latgales vēstniecība" konferenču zālē (Pils iela 4, Rēzekne, LV - 4601). Konferencē uzstājās LR Saeimas deputāts Juris Viļums, NVO sektora pārstāve Iveta Balčūne, Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova, u.c.

Galvenās 2015.gada darbības programmas aktivitātes ir šādas:

Nevalstisko organizāciju sadarbība pasākumu rīkošanā un dalība nacionālajos nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos.
Fonda "Veronika" stratēģijas darbības izstrāde.
Ikgadēja projekta "Skolas soma" turpināšana.
Unikālas iniciatīvas - stipendiju 9. klašu absolventiem Latgalē ieviešana nolūkā mazināt jauniešu skaitu, kas pamet mācības pēc pamatizglītības iegūšanas un turpmāk nespēj konkurēt darba tirgū.
Dažādu iedzīvotāju grupu interešu aizstāvība un līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.
Sadarbība ar vecākiem bērnu un jauniešu problēmu risināšanā.
Gada balvas pasniegšana skolotājam.
Palielināt organizāciju skaitu, kuru darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību reģionālā līmenī.

Ligita Azovska
Latgales skolu atablsta fonda "Veronika"
valdes priekšsēdētājaMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts